Skip to content

Termeni si conditii

1. Descrierea Serviciilor:

Scopul contractului

Prin prezentul contract, clientul și prestatorul de servicii convin cu privire la furnizarea serviciilor de redactare și editare a unui document, care poate consta într-un articol științific, proiect sau oricare alt tip de document (denumit în continuare “Documentul”). Acest Document va fi elaborat sau editat în conformitate cu cerințele specifice stabilite de client.

Descrierea serviciilor

Prestatorul de servicii se va angaja să efectueze serviciile de redactare și editare a Documentului în funcție de cerințele și specificațiile detaliate furnizate de client. Aceste servicii pot include, dar nu se limitează la:

– Editarea textului pentru corectarea erorilor gramaticale și de stil;

– Organizarea și structurarea conținutului într-un mod logic și coerent;

– Formatarea documentului în conformitate cu ghidurile sau stilurile cerute;

– Adăugarea de sugestii sau idei proprii, dacă este specificat în cerințele clientului.

Materiale și resurse

Clientul va furniza toate materialele, resursele bibliografice și orice alte informații necesare pentru redactarea sau elaborarea Documentului. Prestatorul de servicii nu are obligația de a furniza aceste materiale, cu excepția cazului în care părțile convin altfel în scris.

Termene și orar

Termenul de realizare a Documentului va fi de cel mult un an calendaristic de la data semnării contractului sau de oricât este necesar pentru finalizarea Documentului, în funcție de cerințele ulterioare specificate de client. Părțile recunosc că termenul de finalizare poate fi afectat de disponibilitatea și identificarea surselor necesare pentru redactarea Documentului, și, prin urmare, acest termen poate fi depășit cu acordul ambelor părți.

2. Preț și Plăți:

Stabilirea prețului

Prețul pentru serviciile de redactare a Documentului va fi stabilit de comun acord între client și prestator, atât verbal, cât și în scris, în funcție de următorii factori, dar fără a se limita la aceștia:

– Numărul total de pagini sau cuvinte ale Documentului;

– Complexitatea și nivelul de detaliu al conținutului;

– Termenul de livrare solicitat de client.

Modalitate de Plată

Clientul se angajează să efectueze plățile către prestatorul de servicii exclusiv prin transfer bancar în contul prestatorului, conform detaliilor furnizate de acesta.

Platile se efectueaza astfel:

– prima transa (avansul) se achita inainte de inceperea redactarii propriu-zise

– a doua transa, si ultima, se achita la finalizarea documentului, inainte de a primi documentul final.

Cerințe Suplimentare și Taxare Adițională

Orice cerințe suplimentare ale clientului referitoare la structura sau conținutul Documentului, formulate ulterior semnării contractului, pot fi taxate suplimentar. Aceste taxe suplimentare vor fi negociate și stabilite de comun acord între părți înainte de începerea lucrului la cerințele adiționale. Este important de subliniat că modificările taxabile vor fi doar acelea care provin din cerințele ulterioare ale clientului și nu din culpa prestatorului.

Rambursarea Prețului

În cazul în care prestatorul de servicii nu își îndeplinește obligațiile asumate în cadrul acestui contract și Documentul nu este livrat în conformitate cu cerințele stabilite, clientul va avea dreptul la rambursarea primei transe achitate.

3. Drepturile și Obligațiile Clientului

Drepturile Clientului

Clientul are următoarele drepturi în cadrul acestui contract:

Dreptul la Servicii de Calitate: Clientul are dreptul la servicii de redactare și elaborare a Documentului care corespund standardelor de calitate stabilite de prestatorul de servicii. Documentul livrat trebuie să respecte cerințele și specificațiile convenite inițial între părți.

Dreptul la Confidențialitate: Clientul are dreptul ca informațiile furnizate prestatorului de servicii în cadrul acestui contract să fie tratate cu confidențialitate. Prestatorul de servicii nu va dezvălui sau distribui informațiile clientului către terțe părți fără acordul scris al acestuia.

Dreptul la Informații Clare și Transparente: Clientul are dreptul la informații clare și transparente cu privire la prețul, termenii, condițiile și toate aspectele relevante ale serviciilor de redactare a Documentului. Orice întrebări sau nelămuriri vor fi tratate în mod corespunzător de prestatorul de servicii.

Obligațiile Clientului:

Plata Primei Tranșe: Clientul are obligația de a efectua plata primei tranșe, conform sumei și termenului specificate în acordul inițial sau în oferta prestatorului de servicii, înainte de începerea efectivă a redactării sau elaborării Documentului.

Plata Ultimei Tranșe: Clientul are obligația de a efectua plata ultimei tranșe, conform sumei și termenului specificate în acordul inițial sau în oferta prestatorului de servicii, la finalizarea redactării sau elaborării Documentului, dar înainte de a primi Documentul final.

4. Drepturile și Obligațiile Prestatorului

Drepturile Prestatorului

Dreptul la Plata: Prestatorul de servicii are dreptul la primirea plății primei tranșe, conform sumei și termenului specificate în acordul inițial sau în oferta sa, înainte de a începe redactarea sau elaborarea Documentului.

Dreptul la Plata Finală: Prestatorul de servicii are dreptul la primirea plății ultimei tranșe, conform sumei și termenului specificate în acordul inițial sau în oferta sa, la finalizarea redactării sau elaborării Documentului, dar înainte de a livra Documentul final către client.

Dreptul la Confidențialitate: Prestatorul de servicii are dreptul să trateze cu confidențialitate toate informațiile furnizate de client în cadrul acestui contract. Informațiile clientului nu vor fi dezvăluite sau distribuite către terțe părți fără acordul scris al acestuia.

Obligațiile Prestatorului:

Fornizarea Serviciilor Conform Acordului: Prestatorul de servicii are obligația de a furniza serviciile de redactare și elaborare a Documentului în conformitate cu cerințele și specificațiile convenite inițial între părți, respectând standardelor de calitate stabilite.

Menținerea Confidențialității: Prestatorul de servicii are obligația de a menține confidențialitatea informațiilor furnizate de client și de a nu le dezvălui sau distribui către terțe părți fără acordul scris al clientului.

Respectarea Legilor și Eticii Profesionale: Prestatorul de servicii are obligația de a respecta toate legile și reglementările aplicabile în ceea ce privește serviciile de redactare și de a acționa în conformitate cu etica profesională în desfășurarea activităților sale.

5. Proprietate Intelectuală și Confidențialitate

Dreptul de Autor

După livrarea Documentului către client și achitarea integrală a prețului stabilit, dreptul de autor asupra Documentului va rămâne în continuare la prestatorul de servicii. Clientul nu are dreptul să revendice calitatea de autor al Documentului, să-l prezinte ca lucrare de licență, master sau doctorat în fața unui profesor coordonator sau a oricărei comisii de examinare, sau să îl utilizeze în oricare alt mod care să sugereze că este creația sa proprie. Clientul poate utiliza Documentul doar în scopuri personale, ca sursă de inspirație, model sau sursă bibliografică în proiectele sau documentele proprii.

Responsabilitatea Clientului

Orice abatere de la obligațiile menționate în secțiunea anterioara va fi considerată în culpa clientului. Prestatorul de servicii nu va fi responsabil pentru eventualele acțiuni ale clientului care încalcă acest contract.

Legislație Aplicabilă

Clientul își asumă întreaga responsabilitate în cazul în care încalcă prevederile acestui contract. Conform Legii 199/2023, clientul va răspunde legal în fața legii în cazul în care își asumă calitatea de autor al Documentului și îl prezintă drept creație proprie în cadrul unei instituții de învățământ sau în oricare alt context în care această acțiune poate avea consecințe legale.

6. Forța Majoră și Încetarea Contractului

Forța Majoră

Prestatorul de servicii va fi exonerat de orice responsabilitate sau întârziere în îndeplinirea obligațiilor sale în cazul apariției unui eveniment de forță majoră, cum ar fi, dar fără a se limita la, cutremure, inundații, incendii, războaie, tulburări civile, greve, blocaje de transport, pandemii sau alte evenimente similare care sunt dincolo de controlul său rezonabil. În astfel de circumstanțe, prestatorul de servicii va lua măsuri rezonabile pentru a informa clientul despre astfel de întârzieri și pentru a încerca să minimizeze impactul acestora asupra contractului.

Încetarea Contractului de către Prestator

Prestatorul de servicii își rezervă dreptul de a rezilia acest contract în următoarele cazuri:

Clientul nu respectă prevederile contractului, inclusiv cele referitoare la utilizarea inadecvată a Documentului, conform secțiunii 5.

Clientul nu efectuează plățile conform secțiunii 4 în termenele stabilite.

Clientul prezintă cerințe suplimentare care nu pot fi satisfăcute de prestator sau care necesită resurse și timp semnificative în plus, fără a ajunge la un acord suplimentar privind taxarea acestor cerințe.

În cazul rezilierii contractului de către prestator, acesta va informa clientul în scris.

Responsabilitatea Clientului în caz de Încălcare a Contractului

În cazul în care clientul încalcă prevederile acestui contract, inclusiv cele privind utilizarea inadecvată a Documentului sau nerespectarea plăților, clientul va fi responsabil în fața prestatorului pentru orice daune sau pierderi suferite de acesta ca urmare a încălcării.

7. Dispoziții Finale

Modificări ale Contractului

Modificările sau amendamentele la acest contract vor fi valabile doar dacă sunt înscrise în scris și semnate de ambele părți. Prestatorul de servicii își rezervă dreptul de a refuza orice amendament care ar putea afecta negativ interesele sale sau care ar impune obligații suplimentare nejustificate.

Acord Integral

Acest contract reprezintă acordul integral dintre părți cu privire la obiectul său și înlocuiește orice înțelegeri sau înțelegeri anterioare, fie ele scrise sau verbale. Orice termeni sau condiții suplimentare nu vor fi valabile decât dacă sunt incluse în acest contract și sunt semnate de ambele părți.

Părțile recunosc și acceptă că acest contract poate fi semnat la distanță și poate fi considerat valid și obligatoriu pentru ambele părți prin simplul acord al clientului, în special prin confirmarea acordului prin e-mail sau prin oricare alt mijloc electronic de comunicare. Semnăturile electronice sau confirmările de acord transmise prin e-mail vor avea aceeași forță și efect ca și semnăturile scrise tradiționale.

Limitarea Răspunderii

Prestatorul de servicii nu va fi responsabil față de client pentru nicio pierdere, daună sau prejudiciu cauzat de utilizarea sau imposibilitatea utilizării Documentului sau a serviciilor furnizate în cadrul acestui contract, cu excepția cazurilor în care aceasta este prevăzută expres în acest contract.

Legea Aplicabilă și Jurisdicția Acest contract este guvernat și interpretat în conformitate cu legile Romaniei, iar orice litigiu sau controversă care decurge din sau în legătură cu acest contract va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor din Romania.